องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร