หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง
วัดไผ่หลวง
ชะอมไร้หนาม
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง
1
2
3
   
 
 
 
(พจ0023.5/ว 370 ลว 21 มิ.ย.64) บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564 (พจ0023.5/ว 370 ลว 21 มิ.ย.64)  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.2/ว 2492 ลงวันที่ 21 มิถ ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล (นายกเทศมนตรีและประธานสภาเทศบาล) ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.4/ว 2487 ลว 21 มิ.ย 64 รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 มิ.ย. 2564 ]    
พจ0023.2/ว2451 ลว 18 มิ.ย. 2564 การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (พจ0023.2/ว2451 ลว 18 มิ.ย. 64) [ แนบ1 ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พจ0023.2/ว2450 ลว 18 มิ.ย. 2564 เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.2/ว2450 ลว 18 มิ.ย. 2564) [ แนบ1 ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
(พจ0023.5/ว 324 ลว 21 พ.ค.64) บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนเมษายน 64 จำนวน 17 ผลงาน(พจ0023.5/ว 324 ลว 21 พ.ค.64) [ แนบ1 ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2879 ลว 18 มิ.ย.64 การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 (พจ 0023.3/ว 2879 ลว 18 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2472 ลว 18 มิ.ย.64 คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย (พจ 0023.3/ว 2472 ลว 18 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.4/ว 2465 ลว 18 มิ.ย. 64 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2464 ลว 18 มิ.ย.64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด บริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2564 (พจ 0023.3/ว 2464 ลว 18 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2442 ลว 17 มิ.ย.64 แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ (พจ 0023.3/ว 2442 ลว 17 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2443 ลว 17 มิ.ย.64 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 2443 ลว 17 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2463 ลว 18 มิ.ย.64 ขอความอนุเคาระห์ประชาสัใพันธ์กิจกรรม โรงเรียนบริหารจัดการลดนักเรียนอ้วน ระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3 (พจ 0023.3/ว 2463 ลว 18 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2444 ลว 17 มิ.ย.64 โครงการ Thailand Rabies Awards 2021 (พจ 0023.3/ว 2444 ลว 17 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 2458 ลว 18 มิ.ย.64 การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลนื LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่ (พจ 0023.3/ว 2458 ลว 18 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
(พจ0023.5/ว2461 ลว 18 มิ.ย.64) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564งบเงินอดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564)(พจ0023.5/ว2461 ลว 18 มิ.ย.64)  [ 18 มิ.ย. 2564 ]    
พจ 0023.2/- ลงวันที่่ 17 มิถุ การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัว เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 16  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
พจ.0023.3/ว 2410 ลว 16 มิ.ย.64 การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ปีการศึกษา พ.ศ.2564 (พจ.0023.3/ว 2410 ลว 16 มิ.ย.64)  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 2413 ลว 16 มิ.ย.64 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 2413 ลว 16 มิ.ย.64)  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 2413 ลว 16 มิ.ย.64 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย (พจ 0023.3/ว 2413 ลว 16 มิ.ย.64)  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
 
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1287  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1266  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1272  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1262  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว1268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กพส. มท 0810.4/ว1271  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 กพส. มท 0810.4/ว1270  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มที่ 3 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 16 สน.บถ.  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่ กศ. มท 0816.3/ว1253  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ กศ. มท 0816.3/ว1254  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว1255  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3448  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
 
คำขวัญ
"ถิ่นชะอมไร้หนาม งามตานาดอกบัว ผักสวนครัวรัวกินได้
นมัสการหลวงพ่อดอกไม้สิ่งสักสิทธิ์ตำบลไผ่หลวง"
 
 
 


 
 
 
 

   
 
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 39  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ไผ่หลวง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 ส.ค. 2563)    อ่าน 1823  ตอบ 1  
 
 
 
   
 
ทม.ตะพานหิน กองวิชาการและแผนงาน ออกดำเนินการติดตั้งระบบเสียงตามสาย [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ทับคล้อ เทศบาลตำบลทับคล้อ รับการตรวจประเมินเทศบาลน่าอยู่ ในประเด็น เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งย [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ทับคล้อ การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ตามโครงการเทศบาลน่าอยู่่ [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองคะเชนทร์ กองช่างออกสำรวจถนน ตามคำร้อง ถนนดินชำรุด หมู่ที่6 [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่หลวง [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองคะเชนทร์ กองช่าง งานไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมไฟรายทาง เป็นไฟฟ้าสาธารณะรายทาง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ร [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โรงช้าง [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.สามง่าม ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลสามง่าม ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนน บริเวณตลาดศรีโสภณ 2 เพื [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองคะเชนทร์ ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริฯ [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โรงช้าง [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองคะเชนทร์ รถบรรทุกน้ำ อบต.คลองคะเชนทร์ ออกดำเนินการ รดน้ำหญ้าสนามโรงเรียนวัดดงชะพลู [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทม.พิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตรจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองพิจิตร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
อบต.คลองคะเชนทร์ รถบรรทุกน้ำ อบต.คลองคะเชนทร์ ออกดำเนินการ ฉีดล้างบริเวณเมรุวัดคลองคะเชนทร์ [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทม.พิจิตร ผู้บริหารเทศบาลเมืองพิจิตร ดำเนินการตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิ [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 38 
 
 
 
 
 

อยู่ในระหส่างการรวบรวมข้อมูลสินค้า OTOP

อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว / สถานที่สำคัญ
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2560
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-461-6822
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ไผ่หลวง พัฒนาส่วนใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  ประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร