หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 


นายวิชัย กันอาสา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไ่ผ่หลวง
 


นายชายชม เพ็งกระจ่าง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง


นายไกรวิชท์ ทองมา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง
 
 


นายณรงค์ ม่วงโพธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่หลวง หมู่ที่ 1


นายทิ้ง น้อยแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่หลวง หมู่ที่ 2


นางยุพา กุณฑล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่หลวง หมู่ที่ 2


นายกมล เพ็ชรประดิษฐ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่หลวง หมู่ที่ 3


นางสมใจ ชัยรัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่หลวง หมู่ที่ 3


นายขาว นารอด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่หลวง หมู่ที่ 4
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-461-6822