หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 


 
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง ประจำปีงบประมาณ 2565  
<<
>>
X
โครงการฯ
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวงจัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ประจำปีงบประมาณ 2565
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงาน จ้าง มีความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรม และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง นำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี ความสุข
3. เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยคำนึกถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำาบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ได้มีโอกาสเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดประสบการณ์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการ ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีจริยธรรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 มี.ค. 2565 เวลา 09.36 น. โดย คุณ อรุณวรรณ ภูงาม

ผู้เข้าชม 41 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 083-710-5162