หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
 

คู่มือ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์


คู่มือการขออนุญาตขุดดินและถมดิน


คูมือการขออนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ


คู่มือการอนุญาตปลูกสร้างอาคาร


คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)


คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีป้าย


คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง

 
  (1)  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 083-710-5162