หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายไกรวิชท์ ทองมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง
โทร : 084-8222992
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางนาตยา เชียงฉ่ำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง
โทร : 089-7029571


นายอนุชา พามี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 084-5945318


นางยุวดี ผิวสะอาด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-9146436


นางสาวชัชชญา จันทร์โท้
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 094-7104559


นายวรวุฒิ มายะนันท์
รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนโยธา
โทร : 081-6053042