หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 


นายไกรวิชท์ ทองมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง


นางนาตยา เชียงฉ่ำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่หลวง
 
สำนักปลัด
 


นายอนุชา พามี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวเนตรนภา พรหมเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางสาวสุดากาญจน์ โตเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางอุษา สุขหร่อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวลภัสรดา คัชมาตย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


นางสาวน้ำทิพย์ คำนึง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสุรินทร์ ศิริภักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-461-822