หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 


ส.ต.อ. ณัฐจักร จันทรปรางมาศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หลวง
โทร : 083-2147544


นางนาตยา เชียงฉ่ำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ไผ่หลวง
 
สำนักปลัด
 


นายอนุชา พามี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวจุฑามาศ กุลธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางภัคนันท์ กุลนานันท์
ครู คศ.2


นางอุษา สุขหร่อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวลภัสรดา คัชมาตย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


นางสาวน้ำอ้อย มามาก
ผู้ดูแลเด็ก


นางสุรินทร์ ศิริภักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 083-710-5162