หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่หลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อสุขอนามัยและสุขภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีจิตรสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

ส่งเสริมทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล

สนับสนุนและรณรงค์ให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
 
 
 
 

ส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องข่ายคมนาคม ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เช่น ถนน แหล่งน้ำ

ส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค อย่างทั่วถึง

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

สนับสนุนและส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เหมาะสมต่อระบบการผลิต และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเต็มที่

ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุกการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

การจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร

ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
 
 
 

การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยสร้างและกระจายรายได้

ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรม

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นแบบครบวงจร

ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น เข็มแข็ง โดยส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักความเข้าใจ มีจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคมรู้จักบทบาทและหน้าที่ตนเอง ไม่สร้างปัญหาให้เป็นภาระแก่สังคม

ส่งเสริมการกีฬาให้แก่เยาวชนทุกระดับ และพัฒนาสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน

ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ

ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อทุกประเภท

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม จารีต ประเพณี วัฒนธรรม
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าวแบบพึ่งพาตนเอง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของจังหวัดสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 083-710-5162