หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อสุขอนามัยและสุขภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีจิตรสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

ส่งเสริมทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล

สนับสนุนและรณรงค์ให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
 
 
 
 

ส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องข่ายคมนาคม ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เช่น ถนน แหล่งน้ำ

ส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค อย่างทั่วถึง

ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

สนับสนุนและส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เหมาะสมต่อระบบการผลิต และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเต็มที่

ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุกการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

การจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร

ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
 
 
 

การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยสร้างและกระจายรายได้

ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรม

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นแบบครบวงจร

ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น เข็มแข็ง โดยส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักความเข้าใจ มีจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อสังคมรู้จักบทบาทและหน้าที่ตนเอง ไม่สร้างปัญหาให้เป็นภาระแก่สังคม

ส่งเสริมการกีฬาให้แก่เยาวชนทุกระดับ และพัฒนาสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน