ท่านต้องการให้ อบต.ไผ่หลวง พัฒนาส่วนใดมากที่สุด
ถนน ( 1 )
20.00%
ไฟฟ้าสาธารณะ ( 0 )
0.00%
ประปา ( 4 )
80.00%
น้ำเพื่อการเกษตร ( 0 )
0.00%