หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

History
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2560
 
 
 
 
 
ดำเนินการตั้งกลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษ ผลิตปุ๋ยชีวภาพ ผลิตปุ๋ยหมักอัดเม็ด
 
ดำเนินการพัฒนากลุ่มกองทุนในชุมชนให้เข้มแข้ง บริหารจัดการพึ่งตนเองได้
 
ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร ฝายกักเก็บน้ำ แหล่งน้ำสำรอง ถนน ถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ฯลฯ
 
พัฒนาระบบการตลาดกลางรองรับการเกษตร การแปรรูป การจำหน่ายผลผลิตที่เป็นระบบและเป็นธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การตรวจสอบงบประมาณที่โปร่งใสคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
 
บำรุงและส่งเสริมอาชีพของประชาชน
 
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาความรู้ ความสามารถของประชาชน
 
ส่งเสริมการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อ
 
ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
 
ส่งเสริมการพัฒนาสังคมครอบครัวให้อบอุ่น เอื้ออาทร และช่วยเหลือกัน